Aktualny czas w Gdynia:

Program NNW Rodzina Razem dla Członków Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz ich rodzin

Mając na uwadze, jak ważne jest posiadanie dobrego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które w trudnej sytuacji zdarzenia losowego będzie realnym wparciem finansowym dla naszych Członków Związku zachęcamy do przystąpienia do programu NNW Rodzina Razem w PZU SA .

Oferta skierowana jest do:

 Członków Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce,

 ich małżonków/ partnerów życiowych,

 oraz ich dzieci.

Ochrona świadczona jest bez ograniczenia wieku ubezpieczonego.

Nie ma okresów karencji.

Ubezpieczeni objęci są ochroną 24 godziny na dobę na całym świecie (za wyjątkiem Assistance i zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terenie RP).Świadczenia w ramach ubezpieczenia

W ramach każdej opcji jest 30 świadczeń, m.in:
 poważne zachorowanie- 10 jednostek chorobowych, w tym: nowotwór złośliwy, borelioza, sepsa, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych
 wypłata świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu
 jednorazowe świadczenie z tytułu braku trwałego uszczerbku na zdrowiu
 dieta szpitalna wypłacana jest za każdy dzień hospitalizacji w wyniku NNW do 90 dni
 wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu wymagające hospitalizacji
 świadczenie ryczałtowe za pobyt na OIOM/ OIT
 wypłata za całkowite trwałe inwalidztwo
 zwrot kosztów leczenia
 zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
 zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu ubezpieczonego
 śmierć w wyniku NW, obrażeń ciała powstałych wskutek epilepsji lub omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła, zawału serca, udaru mózgu, wyczynowego uprawiania sportu, w następstwie sepsy, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy a w przypadku dzieci, uczniów i studentów śmierć na terenie placówki oświatowej w której się uczą

 usługi powypadkowe typu Assistance oferujące m.in. wizytę lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego albo wizytę ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej, wizytę pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego, transport oraz pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna tj. organizacja procesu rehabilitacji, dostawa drobnego sprzętu medycznego, dostawa leków, domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji, pomoc psychologa, pomoc domowa, opieka nad dziećmi ubezpieczonego które nie ukończyły 18 rok życia i osobami niesamodzielnymi zamieszkałymi we wspólnym gospodarstwie domowym, a także opieka nad psami i kotami

Definicja następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW) w naszej ofercie NNW Rodzina Razem rozszerzona została o następstwa: zawału serca, udaru mózgu, wyczynowego uprawiania sportu, obrażenia, które powstały wskutek epilepsji lub omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła. Wymienione powyżej następstwa mogą polegać na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia albo powodować śmierć Ubezpieczonego. Program zostanie wdrożony 1 lutego 2023 roku. Chcesz poznać szczegóły oferty i dowiedzieć się jak przystąpić do ubezpieczenia? Zgłoś się do Przewodniczącego w swojej Organizacji Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Wszelkie Informacje w zakresie ubezpieczenia można uzyskać u Przewodniczącego Organizacji Zakładowej